Thiên Chúa đã tạo nên một thế giới tự bản chất là thiện hảo. 

Nhưng chính con người xa lìa Ngài, quyết chống lại tình yêu của Ngài, và đem sự dữ vào thế giới.

Kinh Thánh kể về điều này trong câu truyện về tội nguyên tổ và sự sa ngã của Adam và Eva. 

Chuyện về tháp Babel cho thấy rõ con người chỉ muốn được như Chúa Trời.

Từ đó, công trình thế giới đã bị lỗi – yếu tố hủy diệt xâm nhập. 

Từ đó không có gì diễn ra hoàn toàn theo ý Chúa dự định.

Những quyết định hiện thời của chúng ta cũng góp phần vào thực tế là sự bất công, áp bức và đau khổ trong thế giới này. 

Nhiều quyết đinh sai lầm đôi khi liên kết thành các cơ cấu của sự dữ và tội lỗi. 

Do đó, cá nhân buộc phải sống trong một hệ thống mà toàn thể bị sự dữ và bất công chi phối, và chẳng dễ dàng gì giữ khoảng cách an toàn với nó, ví dụ, khi người lính buộc phải tham gia một cuộc chiến phi nghĩa. 

Nguồn: Docat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *